• Capturas de pantalla de XWorkerBee 1
  • Capturas de pantalla de XWorkerBee 2
  • Capturas de pantalla de XWorkerBee 3
  • Capturas de pantalla de XWorkerBee 4
  • Capturas de pantalla de XWorkerBee 5

Información de la aplicación de XWorkerBee

Nombre de la aplicaciónXWorkerBee
CategoríaAplicación, Empresa
Desarrollador
Nombre del paquetevn.xep.xworkerbee
Versión3.0.6
Clasificación 5 ( 17)
Tamaño5.7 MB
RequisitoAndroid 5.0 +
Actualizado2020-07-09
Se instala+1,000

Descripción de XWorkerBee

Ứng dụng XWorkerBee giúp nhân viên tự chấm công hằng ngày bằng điện thoại. Mỗi nhân viên sẽ được quản lý cung cấp một tài khoản bao gồm mã tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào app.
Các chức năng chính của ứng dụng:
1. Chấm công (check-in, check-out) bằng cámara và định vị
Nhân viên khi cài đặt sẽ cho phép ứng dụng truy cập camera và định vị, để khi check-in hoặc check-out ứng dụng sẽ kiểm tra vị trí đứng của nhân viên có hợp lệ hay khô ch đ ô ô ằhu camera trước, ờng thời lưu lại vị trí và thời điểm chấm công. Chup Ảnh Khuon MAT Nham MUC đích tranh Trường Hợp nhân Viên NHO người Khac Cham Cong, XAC định VI trí Nham MUC đích chỉ cho pHep nhân Viên Cham công Trong phạm vi cho pHep và Lay được Toa độ khi đứng Cham công.
Aplicación sẽ nhắc nhở nhân viên chấm công trước giờ làm và trước giờ ra về dưới dạng notificar, để đảm bảo nhân viên không quên chấm công.
2. Xin nghỉ phép
Aplicación nhân viên xin nghỉ phép trên, admin sẽ duyệt lại thông tin này.
3. Xin đi trễ, về sớm
Nhân viên xin đi trễ hoặc về sớm trên aplicación, admin sẽ duyệt lại thông tin này.
4. Nhận thông báo
Nhân viên tiếp nhận và theo dõi các thông báo do quản lý gửi đến, toàn bộ thông báo sẽ được hiển theị trên app.
La aplicación XWorkerBee ayuda a los empleados a autocalificarse diariamente por teléfono. Cada empleado será administrado para proporcionar una cuenta que incluya código de cuenta, nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en la aplicación.
Las principales funciones de la aplicación:
1. Regístrese (check-in, check-out) con la cámara y ubique
Al realizar la instalación, el personal permitirá que la aplicación acceda a la cámara y la ubique, de modo que cuando se registre o se retire, la aplicación verificará si la posición de pie del personal es válida o no, luego capturará la cara con la cámara frontal y guardar la ubicación y el tiempo de asistencia. Tome fotos de la cara para evitar el caso de que los empleados le pidan a otras personas que controlen la hora, localice el propósito de permitir que los empleados solo asistan a la hora dentro del rango permitido y obtenga las coordenadas cuando esté parado.
La aplicación les recordará a los empleados que deben asistir a tiempo antes del trabajo y antes de irse para notificar, para garantizar que los empleados no se olviden de la hora.
2. Tomar licencia
El personal que solicita permiso para la aplicación, el administrador revisará esta información.
3. Llegue tarde, salga temprano
El personal se va tarde o se va temprano en la aplicación, el administrador revisará esta información.
4. Recibir notificaciones
El personal recibe y sigue las notificaciones enviadas por el gerente, el aviso completo se mostrará en la aplicación.
¡Bổ sung thông báo khi kết nối mạng quá yếu!